ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ Mr.Ting Fong Tsai

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.13 Democratic Value Enhancement Project รองประธาน 8 ก.พ. 2564 ถึง 5 มี.ค. 2564 1,700 450 26 ดำเนินการเสร็จสิ้น