ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ Mr. Ting Fong Tsai

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 05 Children's day ประธาน 12 มี.ค. 2564 ถึง 12 มี.ค. 2564 90,000 87,505 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น