ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ประธาน 27 พ.ย. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.28 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประธาน 29 ก.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 70,000 40,100 57 ดำเนินการเสร็จสิ้น