ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ โควัน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.๐๖ โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 1 รองประธาน 24 ก.พ. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 1,000 1,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น