ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายมุรธา นามพลกรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.30 Satit Street Basketball ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 14 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.31 ฟุตซอลประถม ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 14 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.35 Satit Music Festival 2020 ประธาน 13 มี.ค. 2564 ถึง 13 มี.ค. 2564 22,390 20,770 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น