ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.39 IEP Home and School Meeting ประธาน 20 ต.ค. 2563 ถึง 21 ต.ค. 2563 50,000 41,054 82 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 05 Children's day ประธาน 12 มี.ค. 2564 ถึง 12 มี.ค. 2564 90,000 87,505 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น