ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.34 จิตรกรจิ๋ว ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 8 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.15 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 15 ก.พ. 2564 ถึง 18 ก.พ. 2564 8,000 7,917 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.01 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปี การศึกษา 2564 ประธาน 26 มิ.ย. 2564 ถึง 27 มิ.ย. 2564 60,000 59,000 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.03 วันภาษาไทยแห่งชาติ ประธาน 1 ก.ค. 2564 ถึง 30 ก.ค. 2564 12,000 11,902 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น