ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP06 Christmas Week ประธาน 25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น