ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายฉลอง แสนโคก

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.05 แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ประธาน 8 ธ.ค. 2563 ถึง 9 ธ.ค. 2563 1,000,000 997,316 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.08 ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 200,000 124,015 62 ดำเนินการเสร็จสิ้น