ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ณฐมน กีรติโชติกูล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝมธ02 เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์ ประธาน 25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น