ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวประไพพิมพ์ สุทธิมูล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท ๐๖ โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รองประธาน 3 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 88,230 88,230 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น