ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP15 กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ประธาน 14 ธ.ค. 2563 ถึง 15 ธ.ค. 2563 76,708 76,708 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น