ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายเสกสัน จันทร์สม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP04 Moral and Ethics Enhancement ประธาน 18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 10,000 8,560 86 ดำเนินการเสร็จสิ้น