ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.01 Halloween Day ประธาน 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 15,000 15,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น