ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.09 IEP Reading Enhancement ประธาน 16 ธ.ค. 2563 ถึง 16 ธ.ค. 2563 60,000 58,791 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น