ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายประวีณ สุทธิสง่า

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.13 Democratic Value Enhancement Project ประธาน 8 ก.พ. 2564 ถึง 5 มี.ค. 2564 1,700 450 26 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.19 Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.6 ประธาน 6 เม.ย. 2564 ถึง 9 เม.ย. 2564 308,360 287,940 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น