ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายรัฐพล กัลพล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.19 สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 65,000 29,230 45 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.06 จัดทำหนังสือรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ประธาน 15 ม.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564 309,800 295,800 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.03 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 23 ก.ค. 2564 ถึง 23 ก.ค. 2564 18,500 14,460 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น