ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.14 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2564 รองประธาน 23 พ.ค. 2564 ถึง 23 พ.ค. 2564 4,920 4,920 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น