ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.27 โครงการสานสัมพันธ์ชั้น ป.6 ประธาน 27 มี.ค. 2564 ถึง 27 มี.ค. 2564 90,000 90,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น