ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.23 โครงการวันลอยกระทง ระดับประถมศึกษา ประธาน 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 50,000 50,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.25 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ประธาน 19 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564 140,000 140,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.27 โครงการสานสัมพันธ์ชั้น ป.6 ประธาน 27 มี.ค. 2564 ถึง 27 มี.ค. 2564 90,000 90,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.04 โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 11 ส.ค. 2564 ถึง 11 ส.ค. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น