ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวคณิตา จูตะเสน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.38 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 12 ต.ค. 2563 ถึง 12 ต.ค. 2563 31,700 29,240 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.11 สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 19 ธ.ค. 2563 ถึง 19 ธ.ค. 2563 30,000 29,405 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น