ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.12 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ประธาน 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 116,000 107,889 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.13 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 ประธาน 19 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2564 220,000 217,474 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.37 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 12 มี.ค. 2564 ถึง 12 มี.ค. 2564 40,000 40,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.41 มอบโล่เด็กดี เสื้อสามารถ และประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 12 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 181,500 170,200 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.08 สานสัมพันธ์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 1 เม.ย. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 300,000 283,200 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.01 โครงการวรรณคดีสัญจร ประธาน 21 ต.ค. 2563 ถึง 22 ต.ค. 2563 57,400 57,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น