ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพันทิวา ฐานคร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ07 โครงการรักการอ่าน รองประธาน 1 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 1,500 1,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ผปฐ015 โครงการวันแห่งความสำเร็จ รองประธาน 18 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 25,740 23,512 91 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ 13 ทัศนศึกษาวิชาการ รองประธาน 22 มี.ค. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 99,360 91,706 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น