ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางมันทนา เมฆิยานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว01 โครงการค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ ประธาน 15 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 54,500 54,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
sam 05 โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธาน 3 เม.ย. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564 77,420 77,320 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช02 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชชาชีพ ประธาน 13 พ.ค. 2564 ถึง 13 พ.ค. 2564 6,559 6,559 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช03 โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 9,360 9,360 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น