ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ Mrs.Suriyaporn, Miss Supranee Silaket

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP05 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo g.1 ประธาน 23 ธ.ค. 2563 ถึง 23 ธ.ค. 2563 75,940 75,940 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น