ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศาณิตา ต่ายเมือง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว02 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประธาน 27 พ.ย. 2563 ถึง 27 พ.ย. 2563 95,040 88,800 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
sam 05 โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธาน 3 เม.ย. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564 77,420 77,320 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น