ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเจติยา อุ่นกมล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.07 จัดซื้อเกียรติบัตร ประธาน 23 มิ.ย. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 48,685 48,685 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น