ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายราชัย นาเจริญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.40 เตรียมความพร้อมเป็น เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ประธาน 1 ต.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2564 180,000 180,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.10 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 22 พ.ค. 2564 ถึง 22 พ.ค. 2564 56,830 56,830 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น