ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสญามณ รูปต่ำ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM04 โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 16 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 85,454 83,201 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP รองประธาน 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น