ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.35 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา ประธาน 21 พ.ค. 2564 ถึง 21 พ.ค. 2564 21,053 21,052 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น