ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายศุภชัย สมนวล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP04 English Day Camp At Suanthai Grade 5 ประธาน 15 ธ.ค. 2563 ถึง 15 ธ.ค. 2563 65,000 64,945 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น