ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.28 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรรมการ 29 ก.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 70,000 40,100 57 ดำเนินการเสร็จสิ้น