ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กพ.01 จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 4 ประธาน 21 พ.ย. 2563 ถึง 22 พ.ย. 2563 24,600 24,270 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท ๐๖ โครงการทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รองประธาน 3 ธ.ค. 2563 ถึง 3 ธ.ค. 2563 88,230 88,230 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น