ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ผปฐ015 โครงการวันแห่งความสำเร็จ ประธาน 18 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 25,740 23,512 91 ดำเนินการเสร็จสิ้น