ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางอภิญญา ชัยกุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กต02 Christmas Greeting Card Contest ประธาน 7 ธ.ค. 2563 ถึง 30 ธ.ค. 2563 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น