ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว04 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประธาน 31 มี.ค. 2564 ถึง 1 เม.ย. 2564 50,000 50,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น