ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.02 วันสุนทรภู่ ประธาน 1 มิ.ย. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2564 17,800 17,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น