ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายพีรพัฒน์ สามัญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.08 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 รองประธาน 6 พ.ย. 2563 ถึง 8 พ.ย. 2563 239,300 231,493 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.10 สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 รองประธาน 11 ก.พ. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 20,500 17,498 85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.03 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564 รองประธาน 5 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 953,290 876,410 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 02 รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น