ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางวรรธนา นันตาเขียน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.01 โครงการวันลอยกระทง ประธาน 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.02 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน ประธาน 2 พ.ย. 2563 ถึง 2 พ.ย. 2563 2,000 2,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น