ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กิจกรรม 01 รายงานการให้บริการวิชาการและเข้าศึกษาดูงาน ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กิจกรรม 02 รายงานผลการทดสอบของสำนักมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายงบประมาณ นโยบายและแผน 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น