ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนัตยา ทองคง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ07 โครงการรักการอ่าน รองประธาน 1 มี.ค. 2564 ถึง 26 มี.ค. 2564 1,500 1,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น