ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายสมภพ จันทร์เงิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.04 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ช่วงที่ 1) รองประธาน 22 ก.พ. 2564 ถึง 24 ก.พ. 2564 3,600 3,600 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.๐๖ โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 1 ประธาน 24 ก.พ. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 1,000 1,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น