ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายกุลชาติ แสงทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ08 Sports Day ประธาน 18 ธ.ค. 2563 ถึง 18 ธ.ค. 2563 69,650 69,650 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น