ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ น.ส.พัชรา สนธิพงษ์ประยูร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.08 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ประธาน 6 พ.ย. 2563 ถึง 8 พ.ย. 2563 239,300 231,493 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.10 สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 ประธาน 11 ก.พ. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 20,500 17,498 85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.03 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564 รองประธาน 5 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 953,290 876,410 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น