ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา เถาทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP06 Christmas Week ประธาน 25 ธ.ค. 2563 ถึง 25 ธ.ค. 2563 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP01 โครงการ Morning Brief ประธาน 23 พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น