ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรจันทร์ สั่งการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM04 โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธาน 16 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 85,454 83,201 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น