ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท. 02 พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย ประธาน 8 ม.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2563 1,000 1,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น