ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา เสือนาค

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวท. 02 New Foreign Staff Orientation ประธาน 22 ม.ค. 2563 ถึง 22 ม.ค. 2563 2,000 2,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น