ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา เสือนาค นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวท 03 Classroom Research Training for foreign Staff ประธาน 20 ม.ค. 2563 ถึง 20 ม.ค. 2563 4,618 4,618 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น