ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ, นางสาวสายชล อาษากิจ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ. 03 โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองและผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประธาน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 68,400 63,434 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น